Geodetske storitve - meritve prcel, hiš, mejniki, točke, poligon, travnik
 
M.O.B. d.o.o. - Geodetske meritve in storitve: Ureditev meje, Označitev meje, Izravnava meje, Izravnava meje, Parcelacija, Geodetski načrt, Zakoličenje objektov, Določitev zemljišča in Svetovanje
Ureditev meje, Označitev meje, Izravnava meje, Izravnava meje, Parcelacija, Geodetski načrt, Zakoličenje objektov, Določitev zemljišča O podjetju M.O.B. d.o.o.
Storitve podjetja M.O.B. d.o.o.
Cenik podjetja
Geodetski predpisi
Kontakt
Travnik, gozdovi, potoki, reka, mostovi, stavbe, merjenj, natančnost, hitro, poceni
 

M.O.B. d.o.o.
Sedež: Vino 17A, 1291 Škofljica

P.E.: Lavrica, Selska ulica 3, 1291 Škofljica
Cesta 20. julija 2C, 1410 Zagorje ob Savi

tel.: 08 205 23 65

e-mail: info@mob.si

geodezija, geodetske, meritve, posnetek teren, izračun količin, izris, most, predor, viadukt
  Predpisi

PREGLED PREDPISOV, KI SE UPORABLJAJO V GEODETSKIH POSTOPKIH

Organizacijski predpisi s področja geodetske dejavnosti:

 • Zakon o geodetski dejavnosti - ZgeoD (Uradni list RS, št. 8/2000 , 110/2002 - ZGO-1 in 47/2006 - ZEN)
Materialni predpisi s področja geodetske dejavnosti:
 • Zakon o zemljiškem katastru - ZZKat (Uradni list SRS, št. 16/1974, 42/1986, Uradni list RS, št. 17/1991 - ZUDE, 52/2000 - ZENDMPE in 47/2006 - ZEN)
 • Zakon o temeljni geodetski izmeri - ZTGI (Uradni list RS, št. 16/1974, 42/1986 in Uradni list RS, št. 17/1991 - ZUDE)
 • Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb - ZIENUS (Uradni list SRS, št. 5/1980, 42/1986, 8/1990 - ZSDZ in Uradni list RS, št. 17/1991 - ZUDE)
 • Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006)
 • Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN (Uradni list RS, št. 50/2006)
Predpisi s področja geodetske dejavnosti, ki so prenehali veljati, se pa še uporabljajo:
 • Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot - ZENDMPE (Uradni list RS, št. 52/2000, 87/2002 - SPZ in 47/2006 - ZEN)

Drugi predpisi, povezani z geodetsko dejavnostjo:

 • Stvarnopravni zakonik - SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002)
 • Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 - popr. in 58/2003 - ZZK-1)
 • Zakon o graditvi objektov - ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/2004, 92/2005 - ZJC-B, 93/2005-ZVMS in 111/2005-Odločba US)
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/2003)
 • Stanovanjski zakon - SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003 in 18/2004 - ZVKSES)
 
 
Ureditev meje, Označitev meje, Izravnava meje, Izravnava meje, Parcelacija, Geodetski načrt, Zakoličenje objektov, Določitev zemljišča pod stavbo, Odmera dolžinskih objektov, Vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, Geodetke storitve, Geodet, Geodetske meritve in svetovanje: zakoličba mej, geodet, svetovanje, meritve meje, zemljišče, kataster, gozd, naselje, ceste, storitve, geodezija, Travnik, gozdovi, potoki, reka, mostovi, stavbe, merjenje, natančnost, hitro, poceni, hitro, enostavno
 
 
Geodetske storitve - meritve parcel, objektov, hiš, mejniki, točke, poligon, travnik, gozdovi, narava, poligon