Geodetske storitve - meritve prcel, hiš, mejniki, točke, poligon, travnik
 
M.O.B. d.o.o. - Geodetske meritve in storitve: Ureditev meje, Označitev meje, Izravnava meje, Izravnava meje, Parcelacija, Geodetski načrt, Zakoličenje objektov, Določitev zemljišča in Svetovanje
Ureditev meje, Označitev meje, Izravnava meje, Izravnava meje, Parcelacija, Geodetski načrt, Zakoličenje objektov, Določitev zemljišča O podjetju M.O.B. d.o.o.
Storitve podjetja M.O.B. d.o.o.
Cenik podjetja
Geodetski predpisi
Kontakt
Travnik, gozdovi, potoki, reka, mostovi, stavbe, merjenj, natančnost, hitro, poceni
 

M.O.B. d.o.o.
Sedež: Vino 17A, 1291 Škofljica

P.E.: Lavrica, Selska ulica 3, 1291 Škofljica
Cesta 20. julija 2C, 1410 Zagorje ob Savi

tel.: 08 205 23 65

e-mail: info@mob.si

geodezija, geodetske, meritve, posnetek teren, izračun količin, izris, most, predor, viadukt
  Storitve

V podjetju M.O.B. d.o.o. vam  nudimo strokovno geodetsko svetovanje in kakovostne geodetske storitve v najkrajšem  času. Te so sledeče:

Ureditev meje:
Zahtevo lahko vloži lastnik parcele, solastnik parcele, pridobitelj, državni organ, organ lokalne skupnosti in drugi subjekti lahko zahtevajo uvedbo postopka, če tako določa zakon.
Urejanje meje je osnovna geodetska storitev in je lahko izhodišče za preostale postopke (Izravnava meje, parcelacija, komasacija).

V postopku urejanja meje se lahko ureja celotna meja parcele oziroma samo del meje parcele. Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiško katastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

Označitev meje
Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele, sodišča ali po uradni dolžnosti v naravi označi z mejnimi znamenji na podlagi podatkov zemljiškega katastra. To označitev izvede geodetsko podjetje in o času izvedbe obvesti lastnike sosednjih parcel.
Geodetsko podjetje izdela tehnično poročilo o označitvi urejene meje v naravi in ga pošlje lastniku parcele, katere meja je bila označena, lastnikom sosednjih parcel in geodetski upravi.

Parcelacija
Zahtevo lahko vloži lastnik parcele, vsi solastniki parcele in drugi subjekti, če tako določa zakon. Parcelacija je eden iz med postopkov, ki lahko spremenijo meje parcele. Parcelacija je združitev parcel in delitev parcel.

Združitev parcel pomeni oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic.

Izravnava meje
Potek urejene meje, evidentirane v zemljiškem katastru, se lahko spremeni, če se lastnika sporazumeta o izravnavi meje in če meja v naravi poteka tako, da je onemogočena oziroma otežena uporaba ali obdelava zemljišča. Pri tem se lahko površina parcele z manjšo površino spremeni za največ pet odstotkov, vendar ne za več kot 500 kvadratnih metrov.

Izravnava meje se vpiše v zemljiški kataster na zahtevo lastnika ali na skupno zahtevo lastnikov. Zahtevi se priloži elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje.

Geodetski načrt
Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze.
Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati najmanj podatke o reliefu,  vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih , zemljepisnih imenih, zemljiških parcelah (mejah zemljiških parcel, št. parcel, meja vrste rabe).

Certifikat geodetskega načrta vsebuje:

  • številko geodetskega načrta,
  • podatke o naročniku,
  • podatke o vsebini (vir podatkov, datum, natančnost),
  • podatki o namenu uporabe,
  • pogoje za uporabo
Zakoličenje objektov
V postopku zakoličenja  se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.

Določitev zemljišča pod stavbo
Zemljišče pod stavbo se v zemljiški kataster evidentira na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje . Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo vloži tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Če vlagatelj zahteva evidentiranje zemljišča pod stavbo, ki je v lasti enega lastnika, in ima stavba en del, je treba zahtevi za evidentiranje zemljišča pod stavbo priložiti elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

Vpis stavbe v kataster stavb
V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb. Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje.

Sestavni del elaborata je vprašalnik, s katerim se pridobijo podatki za stanovanjske in nestanovanjske stavbe. Geodetsko podjetje v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb opraviti obravnavo in lastniku stavbe oziroma vsakega posameznega dela stavbe pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

 
 
Ureditev meje, Označitev meje, Izravnava meje, Izravnava meje, Parcelacija, Geodetski načrt, Zakoličenje objektov, Določitev zemljišča pod stavbo, Odmera dolžinskih objektov, Vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, Geodetke storitve, Geodet, Geodetske meritve in svetovanje: zakoličba mej, geodet, svetovanje, meritve meje, zemljišče, kataster, gozd, naselje, ceste, storitve, geodezija, Travnik, gozdovi, potoki, reka, mostovi, stavbe, merjenje, natančnost, hitro, poceni, hitro, enostavno
 
 
Geodetske storitve - meritve parcel, objektov, hiš, mejniki, točke, poligon, travnik, gozdovi, narava, poligon